SPREZENTUJ
SOBIE
GEFORCE?

DYREKTOR GENERALNY JENSEN HUANG WYST?PI NA KONFERENCJI SUPERCOMPUTING 2019

Firmy Ericsson i NVIDIA nawi?zuj? wspó?prac?

Umo?liwiaj?c operatorom telekomunikacyjnym budowanie programowalnych sieci 5G

亚州第一网址

Jetson Xavier NX

Najmniejszy na ?wiecie superkomputer SI do systemów wbudowanych i brzegowych

ZASADY SI?
ZMIENI?Y

KUP KART? GEFORCE RTX?
I ODBIERZ GR?CALL OF DUTY ?:
MODERN WARFARE ?
.*

Sklep

RTX. It’s On.

Nap?dzane SI. Oparte na rozwi?zaniach Jetson Nano.

Najszybsza karta graficzna do komputerów PC, jaka kiedykolwiek powsta?a.

Odtwarzacz do strumieniowania multimediów w jako?ci 4K HDR. Kup Teraz.

GAMING

Ray tracing jest ju? dost?pny

Ponad 144 FPS w grach typu Battle Royale.
Oparte na platformie GeForce.

 

Ciesz si? ?wi?tami pod znakiem gamingu z produktami GeForce.

Gamingowe Laptopy Wyposa?one W Karty GeForce RTX.

SI - Wiadomo?ci

Dzi?ki ostatnim prze?omowym osi?gni?ciom z zakresu szkolenia, wnioskowania i rozmiaru modelu NLP ?wiat jest o krok bli?ej do stworzenia konwersacyjnej SI.

NVIDIA i Red Hat og?osi?y partnerstwo maj?ce na celu wprowadzenie szerokich mo?liwo?ci 5G dla bran?y telekomunikacyjnej.

Rozwi?zania GPU Operator i Helm charts w us?udze NGC pomagaj? przedsi?biorstwom we wdro?eniach na urz?dzeniach brzegowych, w centrach danych, chmurze i platformach hybrydowych.

Twórz i wdra?aj aplikacje 5G, akcelerowane uk?adami GPU.

SI W Centrum Dany

Z 8 godzin do 80 sekund – platforma SI NVIDIA  osi?ga niezwyk?? wydajno?? w najnowszej edycji MLPerf.

System NVIDIA DGX-2?, wykorzystuj?c j?zyk Python, przeprowadzi? 20 milionów symulacji transakcji w ci?gu godziny ustanawiaj?c nowy rekord wydajno?ci w zakresie analizy historycznej.

Po??czenie dwóch ?wiatowych liderów bran?y HPC.

NGC rozszerza si?, aby akcelerowana na GPU sztuczna inteligencja by?a jeszcze bardziej dost?pna.